Site Overlay

Lid worden

Het lidmaatschap wordt verkregen door het invullen van het aanmeldingsformulier welke verkrijgbaar is bij de gymnastiekdocent of volleybaltrainer.

Dit formulier dient onderondertekend te worden door het nieuwe lid, en indien hij of zij minderjarig is, mede door ouder of verzorger. Het aanmeldingsstrookje dient te worden ingeleverd bij de gymnastiekdocent of volleybaltrainer.

Het verenigingsjaar van de Sportvereniging Aduard loopt van 1 juli t / m 30 juni van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap wordt tenminste aangegaan voor één jaar en wordt, daarna zonder tegenbericht,automatisch per kwartaal verlengd.

Contributie

De contributie wordt indien nodig jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur.

De contributie kan in verband met het beperken van de kosten, uitsluitend via automatische incasso geschieden.

Met het zetten van uw handtekening machtigt u de penningmeester van de sportvereniging, tot wederopzegging,de verschuldigde contributie van uw bank-of girorekening af te laten schrijven.

Bondscontributie

De K.N.G.U heft een verplichte bondscontributie ten behoeve van verzekeringen. Deze contributie wordt normaal eenmaal per jaar separaat door de Sport Vereniging Aduard geïnd. Op verzoek kan dit ook per kwartaal worden geïnd. Het contributiejaar van de K.N.G.U. loopt van 1 januari tot en 31 december.

De Nevobo heft een verplichte bondscontributie voor competitie spelende leden.

Deze wordt jaarlijks geïnd door de penningmeester en afgedragen aan de bond.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, uiterlijk 1 maand voor het einde van het dan lopende kwartaal.

Bij opzegging na het einde van het kwartaal zal het lidmaatschap eindigen per de laatste dag van het opende kwartaal.

Inschrijven

Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij de gymnastiekdocent of via het contact mailadres  [email protected]

Voor Volleybal bij de trainer, de aanvoerder of via het secretariaat van de vereniging