Site Overlay

Gymnastiek

Gymnastiek

SV Aduard verzorgt gymnastieklessen voor jong en oud; maandagavond aerobics voor volwassenen en op de vrijdag gymnastiek voor de jeugd.

Het verenigingsjaar van de Sportvereniging Aduard loopt van 1 juli t / m 30 juni van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap wordt tenminste aangegaan voor één jaar aangegaan en wordt, daarna zonder tegenbericht,automatisch per kwartaal verlengd.

De afdeling gymnastiek van de SV-Aduard is aangesloten bij de K.N.G.U. waardoor de sporters vallen onder een door de K.N.G.U.afgesloten collectieve verzekering.

Lid worden

Het lidmaatschap wordt verkregen door het invullen van het aanmeldings formulier welke verkrijgbaar is bij de gymnastiek docent.

Contributie

De contributie wordt indien nodig jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur. De contributie kan in verband met het beperken van de kosten, uitsluitend via automatische incasso geschieden. Met het zetten van uw handtekening machtigt u de penningmeester van de sportvereniging, tot wederopzegging ,de verschuldigde contributie van uw bank- of girorekening af te laten schrijven.

Bondscontributie

De K.N.G.U. heft een verplichte bondscontributie ten behoeve van verzekeringen. Deze contributie wordt normaal eenmaal per jaar separaat door de Sport Vereniging Aduard geind. Op verzoek kan dit ook per kwartaal worden geind. Het contributiejaar van de K.N.G.U. loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Uiterlijk 1 maand voor het einde van het dan lopende kwartaal.

Inschrijven

Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij de gymnastiekdocent of via het contact mailadres.

Contact mailadres : [email protected]