Site Overlay

Contributie voor afdeling volleybal

Het verenigingsjaar van de Sportvereniging Aduard loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt:

Leden vanaf 16 jaar en volwassenen:  € 17,00 per maand
Passieve leden:   € 5,00 per maand

Leden die zowel lid zijn van volleybal als gymnastiek zijn extra contributie verschuldigd. Deze contributie bedraagt de helft van de laagste contributie van volleybal of gymnastiek per maand. Dus bij dubbel sporten moet de hoogste contributie worden betaald plus de helft van de laagste contributie. Voor het voldoen van de contributie wordt u gevraagd tot wederopzegging een machtiging aan de penningmeester te verlenen om dit van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. 

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verleent u de machtiging.

BONDSCONTRIBUTIE

De Bondscontributie van de Nevobo bedraagt op dit moment per jaar voor volwassenen € 55. De Bondscontributie wordt éénmaal per jaar door de Sportvereniging Aduard geïnd en afgedragen aan de Nevobo.

Alleen competitie spelende leden moeten verplicht aangesloten zijn bij de Nevobo.

ADRESWIJZIGING

Bij verhuizing of anderszins dient het nieuwe adres te worden opgegeven aan de ledenadministratie van de afdeling volleybal:

B.M. Buist
Moormanweg 11
9831 NL Aduard
Of per mail naar: bobbuist[email protected]

OPZEGGING

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministrateur. Voor leden die het lidmaatschap opzeggen geldt dat nog contributie is verschuldigd voor het kwartaal waarin de opzegging plaatsvindt. Bij het bedanken als lid in de loop van het verenigingsjaar wordt de volle som van de bondscontributie in rekening gebracht.